ก.ล.ต.จี้ JKN ชี้แจงเพิ่ม กรณีประชุมบอร์ดยื่นฟื้นฟูกิจการไม่ชัดเจน

Must read

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือให้ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อมีมติยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการในบางส่วนที่ยังไม่ชัดเจน พร้อมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ JKN ได้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.66 เกี่ยวกับกรณีกรรมการไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่มีการพิจารณาวาระการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้กรรมการบางรายของ JKN ลาออก รวมทั้งแจ้งว่า JKN ไม่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนโดยใช้วิธีเรียกประชุมผ่านทางโทรศัพท์นั้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทจดทะเบียน และมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการในบางส่วนที่ยังไม่ชัดเจน ก.ล.ต. จึงมีหนังสือให้ JKN และผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม พร้อมให้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะ JKN มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งรวมถึงการดูแลบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหากพบว่า JKN กรรมการบริษัทหรือบุคคลใดกระทำไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้กำชับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ JKN ทั้งสองราย ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล.เอเซีย พลัส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และข้อกำหนดสิทธิอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร ให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ ในวันที่ 30 พ.ย.66 ก.ล.ต. จะจัดให้มีบรรยายผ่านช่องทาง Facebook Live “สำนักงาน กลต.” ในเรื่อง “กระบวนการฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย และ สิทธิของเจ้าหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการฟื้นฟูกิจการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนและกระบวนการดังกล่าว

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article