ก.ล.ต. ต่อยอดให้บริการข้อมูล SRI Fund ผ่าน ESG Product Platform ประกอบการตัดสินใจลงทุน

Must read

ก.ล.ต. พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืน “ESG Product Platform” ระยะที่ 2 โดยเพิ่มเติมข้อมูลกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจลงทุนใน SRI Fund มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่ครบครันและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พัฒนาต่อยอด ESG Product Platform ระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากการเปิดตัวแพลตฟอร์มเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มเติมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน (SRI Fund) ทั้งตราสารหนี้* และกองทุนรวมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น นโยบายการลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) นโยบายการจ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม และผลการดำเนินงานย้อนหลัง เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงทั้งในรูปของภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจ

ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย ได้พัฒนาและเปิดตัว “ESG Product Platform” เมื่อเดือนมกราคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ SRI Fund ได้ง่ายและครอบคลุม ซึ่ง SRI Fund เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนมุ่งเน้นกิจการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักสากล

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละ SRI Fund ได้จาก ESG Product Platform ด้วย

ก.ล.ต. มุ่งหวังให้ ESG Product Platform เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลุ่มความยั่งยืนและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเชื่อมั่นช่วยให้ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sustainablefinance.sec.or.th/Fund

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง :  www.sec.or.th  ,  ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน เพิ่มความยืดหยุ่นการบริหารจัดการ

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article