ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 1 ราย และผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย

Must read

คลัง คาดต่างชาติเข้าไทยปีนี้ 27.5 ล้านคน รายได้ท่องเที่ยวแตะ 1.2 ล้านล้านบาท หนุนเศรษฐกิจโต 3.8%

คลัง คาดเศรษฐกิจปี 66 โต 3.8% นักท่องเที่ยวเข้าไทยพุ่ง 27.5 ล้านคน หนุนอุปสงค์ในประเทศฟื้น

สศค. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มในทุกภูมิภาค รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว

สศค. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มในทุกภูมิภาค รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว

สศค. เผย เศรษฐกิจ ธ.ค.65 ท่องเที่ยวยังช่วยหนุน มองส่งออกชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า

สศค. ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าชะลอลงตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

ส่องเป้าหมาย ดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ปี 2566

เปิดคาดการณ์เป้าหมายดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ปี 2566 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่โบรกเกอร์มีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนการท่องเที่ยวฟื้นตัว ชาวต่างชาติเริ่มกลับมา

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบอดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน รายนายเฟรดดริค อีแอน แมคอินไทร์ เป็นเวลา 8 ปี ฐานละเลยการตรวจสอบดูแลการดำเนินงาน และผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ได้แก่ (1) นายสก๊อต คิงส์ลี่ และ (2) นายอดัม เจมส์ คล๊าก รายละเป็นเวลา 2ปี 6 เดือน กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขณะกระทำผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนบรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด (บลน. บรอดเกท)

ำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตรวจสอบการดำเนินงานของ บลน. บรอดเกท ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ในช่วงวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 พบว่า บริษัทมีข้อบกพร่องอย่างมากในการดำเนินงานด้านระบบงานการบริหารจัดการและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และยินยอมให้บุคคลอื่นนำชื่อและข้อมูลการได้รับใบอนุญาตไปใช้เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่อาจทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทยังขาดความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากยังไม่มีระบบงานและบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติงานจริง

จากกรณีข้างต้น นายเฟรดดริค ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ บลน. บรอดเกท บกพร่องในการกำกับและละเลยการตรวจสอบดูแล การดำเนินงานของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงระบบงานบกพร่องจนเป็นเหตุให้บริษัทมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้บริษัทซึ่งตนเองมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแลของตนเองกระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใด อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การดำเนินธุรกิจ หรือลูกค้า จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน*  ซึ่งมีระดับโทษถึงขั้นเพิกถอนการ ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และผู้จัดการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  แต่เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายเฟรดดริคได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ก.ล.ต. จึงลงโทษนายเฟรดดริคไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563  

สำหรับการกระทำผิดของนายสก๊อต และนายอดัม ที่พบว่ามีพฤติกรรมในการให้บริการและเสนอขายผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต. แก่ผู้ลงทุนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เช่น ตราสารหนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของต่างประเทศ และเสนอบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น โดยอ้างชื่อบริษัทและอ้างว่าตนเองเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. ให้เสนอขายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าวได้  ถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนของนายสก๊อตและนายอดัม และไม่ให้บุคคลทั้งสองรายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 2 ปี 6เดือนนับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต.ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำ ในการนี้กรณีความผิดจากการตรวจสอบของบริษัทและผู้บริหารอยู่ระหว่างการดำเนินการของก.ล.ต. 

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

คลัง คาดต่างชาติเข้าไทยปีนี้ 27.5 ล้านคน รายได้ท่องเที่ยวแตะ 1.2 ล้านล้านบาท หนุนเศรษฐกิจโต 3.8%

คลัง คาดเศรษฐกิจปี 66 โต 3.8% นักท่องเที่ยวเข้าไทยพุ่ง 27.5 ล้านคน หนุนอุปสงค์ในประเทศฟื้น

สศค. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มในทุกภูมิภาค รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว

สศค. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มในทุกภูมิภาค รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว

สศค. เผย เศรษฐกิจ ธ.ค.65 ท่องเที่ยวยังช่วยหนุน มองส่งออกชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า

สศค. ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าชะลอลงตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

ส่องเป้าหมาย ดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ปี 2566

เปิดคาดการณ์เป้าหมายดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ปี 2566 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่โบรกเกอร์มีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนการท่องเที่ยวฟื้นตัว ชาวต่างชาติเริ่มกลับมา

สิวารมณ์ เคาะราคา IPO 2.20 บ.ต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 31 ม.ค.,1-2 ก.พ. นี้ พร้อมเข้าเทรด mai 8 ก.พ.นี้

บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (SVR) ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 130 ล้านหุ้น ที่ระดับราคาหุ้นละ 2.20 บาท โดยกำหนดเปิดให้จองซื้อหุ้น ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.66, วันที่ 1-2 ก.พ.66
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ