ก.ล.ต. อาเซียน ร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปีรองรับการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

Must read

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน ร่วมหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้ ACMF รวมถึงได้เห็นชอบต่อข้อสรุปของแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนระหว่างปี 2564 – 2568 (ACMF Action Plan 2021 – 2025) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้ฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภาคส่วน และยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 33 ผ่าน VDO Conference Call เมื่อวันที่ 9ธันวาคม 2563 ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้ ACMF ให้สอดคล้องกัน อันจะนำไปสู่การย กระดับมาตรฐาน ดึงดูดการลงทุนและเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  รวมถึงได้เห็นชอบต่อข้อสรุปของแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนระหว่างปี 2564 – 2568 (ACMF Action Plan 2021 – 2025) 

ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้ฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่งยืน มีความครอบคลุมทุกภาคส่วน และมีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน โดยจะรายงานและขอความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งถัดไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้การเกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ ความคืบหน้าของแผนงานที่จะเริ่มดำเนินการก่อนในระยะ 5 ปีแรก (key priorities) ภายใต้ ACMF Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Marketการริเริ่มสร้างความร่วมมือกับ Climate Bond Initiative เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนาแนวทางส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน และการหารือถึงแนวทางการศึกษาและพัฒนา green, sustainable, and transitional ASEAN taxonomy 

ซึ่งสำนักงานก.ล.ต. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอให้สมาชิกพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงประเด็น Business and Human Rights ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ด้วย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะประธานคณะทำงานภายใต้กรอบASEAN Collective Investment Schemes ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าของการจัดทำและเตรียมการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อรับหน่วยงานกำกับดูแล

ตลาดทุนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้าเป็นภาคีเพิ่มเติม ในกรอบการดำเนินงานดังกล่าว ที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2564 ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard ครั้งที่ 6 รวมถึงได้ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของบรูไนดารุสซาลามที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธาน ACMF และจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ACMF ในช่วงปี2564  

ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าว สอดรับกับการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างประเทศ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ก.ล.ต. (พ.ศ. 2563-2565) 

ข่าวอืนที่เกี่ยวข้อง : Singapore The Fintech Nation ยุทธศาสตร์สร้างชาติใหม่สิงคโปร์

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article