ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์ กำกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ยกระดับระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Must read

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ชุดยกระดับระบบงาน) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (gatekeeper) และด่านแรกในการกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขาย (front-line regulator) สร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและความสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อให้ผู้ซื้อขายได้รับความคุ้มครองจากการใช้บริการ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท และหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับผู้ประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อคิดเห็นมาประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่อไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท ได้แก่

1.1 ด้านการกำกับดูแลและควบคุม (governance and control) ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1.2 การเสริมสร้างการกำกับดูแลการซื้อขายให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (market integrity) โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลระบบงานการส่งคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ (program trading) และ

1.3 การกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (market conduct) ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดต่อและให้บริการลูกค้าและการรวบรวมและประเมินลูกค้า (KYC & customer due diligence) หลักเกณฑ์การดูแลทรัพย์สินลูกค้า และหลักเกณฑ์การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่

2.1 การกำหนดลักษณะการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การซื้อขาย ชำระราคา และส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

2.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในรายละเอียดในส่วนของหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (listing and delisting rule) หลักเกณฑ์การซื้อขาย ชำระราคา และส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไว้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต.

ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2566

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : ก.ล.ต. เฮียริ่ง เกณฑ์จัดตั้งหรือย้ายสาขาผู้ประกอบธุรกิจ ลดกระบวนการ-ภาระภาคธุรกิจ

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article