ก.ล.ต. เตรียมลดคุณสมบัติผู้สอบบัญชีในตลาดทุน แก้ไขภาวะขาดแคลนผู้สอบบัญชี

Must read

ก.ล.ต.เตรียมแก้ไขประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ช่วยลดอุปสรรคที่เกิดเป็นข้อจำกัด และเข้มงวดเกินความจำเป็น ให้สอดคล้องกับบริบทของวิชาชีพสอบบัญชี ลดภาวะขาดแคลนผู้สอบบัญชี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีที่มีศักยภาพสามารถเข้ามาปฏิบัติงานสอบบัญชีในตลาดทุนได้สะดวกขึ้น และช่วยให้ไม่มีกฎเกณฑ์กำกับดูแลที่เป็นภาระแก่ผู้สอบบัญชีมากเกินความจำเป็น ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาระดับคุณภาพงานสอบบัญชีให้ได้มาตรฐานสากล จึงมีแนวคิดแก้ไขประกาศในเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 (1) ปรับลดระยะเวลาปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมให้สอดคล้องกับระยะเวลาโดยเฉลี่ยในปัจจุบันที่ผู้สอบบัญชีจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน หรือเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินในนามสำนักงานสอบบัญชี

 (2) ผ่อนปรนเรื่องจำนวนและลักษณะของกิจการที่ผู้สอบบัญชีต้องลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมทั้งประสบการณ์ในการลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เหมาะสมกับบริบทของการสอบบัญชีในปัจจุบัน

 (3) ผ่อนผันให้ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเรื่องการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนหรือเทียบเท่าไม่ต้องสิ้นสุดสถานภาพการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในทันทีแต่ต้องแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=696 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected], [email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 9 มี.ค.64

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article