จักรไพศาล เอสเตท เคาะราคาขาย IPO 1.45 บาท เปิดจอง 8,11-12 ม.ค.64

Must read

จักรไพศาล เอสเตท หรือ JAK เคาะราคาขายหุ้นละ 1.45 บาท พาร์ 1 บาท ระดมทุน 119.93 ล้านบาท พร้อมเข้าซื้อขาย ตลาด Mai

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ JAK ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่หุ้นละ 1.45 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 82,709.900 หุ้น

โดยจะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 8,11-12 ม.ค. 64 เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(Mai) โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.45 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 22.89 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 15.03 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 237.29 ล้านหุ้น และ คิดเป็นอัตรากำไรต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น(P/E) เท่ากับ 30.87 เท่า

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ(P/E)ดังกล่าวคำนวนจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา 4 ไตรมาส ซึ่งไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินเงินหรือความสามารถในการทำกำไรในปัจจุบันหรืออนาคต รวมถึงแผนการระดมทุนในการขยายธุรกิจ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการ ลงทุนในที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจำนวน 59.96 ล้านบาท ใช้ชำระคืนหนี้ ธนาคาร จำนวน 41.98 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการอื่นฯ เพื่อประโยช์สูงสุดของบริษัทจำนวน 17.99 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 44,790,100 หุ้น คิดเป็น 14% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article