ตลท.จับมือ CMDF เสริมความแข็งแกร่งสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนพัฒนางานวิจัย

Must read

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) เสริมความแข็งแกร่งสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institute: CMRI) พัฒนาผลงานวิจัยคุณภาพเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย เศรษฐกิจ และสังคมไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ภายใต้การทำงานของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการทำงานที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจตลาดทุนและภาคการศึกษา เพื่อผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนที่เป็นที่ยอมรับเชิงวิชาการและนำไปใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย สอดคล้องวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสนับสนุนการผลิตงานวิจัยคุณภาพ ยกระดับงานวิจัยจากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากร/นักวิจัย ให้มีองค์ความรู้ที่กว้างและลึก พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย (capital market research database) เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดทุนและเศรษฐกิจ ให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณภาพของงานวิจัย และล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังอยู่ระหว่างการตกลงความร่วมมือกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (CMRI)

โดยจะร่วมกันสนับสนุนให้เกิด Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยที่ครอบคลุมหลากหลายมิติมากขึ้น เสริมศักยภาพให้ CMRI เป็นหน่วยงานกลางที่สามารถรวบรวมทรัพยากรในการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนไว้ใช้ร่วมกัน ทั้งเรื่องฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อนักวิจัย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาคตลาดทุน ภาคธุรกิจ และสังคม” นายภากรกล่าว

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เปิดเผยว่า CMDF จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของตลาดทุนทั้ง Capital Market Ecosystem ให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสนับสนุนสถาบันวิจัย CMRI ให้ได้พัฒนาการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนในหลายๆ มิติ เช่น การมีงานวิจัยที่นำมาปฏิบัติได้จริง การเข้าถึงฐานข้อมูลและทรัพยากรสำหรับงานวิจัย การเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนทั้งจากธุรกิจตลาดทุนและสถาบันการศึกษารวมทั้งการพัฒนาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตัวนักวิจัยเองด้วย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา CMDF ได้สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไปแล้วในหลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในตลาดทุน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน และยังมีอีกหลายโครงการพัฒนาตลาดทุนที่จะได้สนับสนุนต่อไป รวมถึงการสนับสนุนสถาบันวิจัย CMRI ในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลงานวิจัยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setresearch

“SET?Make it Work for Everyone”

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article