ตลท.จี้ STARK เร่งชี้แจงความคืบหน้าจัดทำงบฯปี 65 ภายใน 13 มิ.ย.66

Must read

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เร่งชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำงบการเงินปี2565 การจัดทำ Special Audit และการดำเนินการต่าง ๆ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เนื่องจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของบริษัทเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง ดังนี้

1. สถานะการจัดทำและวันที่จะนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 พร้อมทั้งขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนด้วยว่าจะเป็นงบการเงินฉบับสอบทาน หรือฉบับตรวจสอบ และในกรณีที่ไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ตามที่บริษัทเคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ขอให้อธิบายเหตุผลที่ล่าช้าและกรอบเวลาที่จะนำส่งได้ทั้งนี้หากงบการเงินที่จะนำส่งดังกล่าวเป็นเพียงฉบับสอบทาน ขอให้แจ้งกรอบเวลาที่บริษัทจะนำส่งงบการเงินประจ ปี 2565 ฉบับตรวจสอบ และงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566

2. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อมาทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งสถานะการจัดทำและกำหนดเวลาที่จะนำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

3. สถานการณ์และผลกระทบต่อบริษัทอันสืบเนื่องจากการถูกเรียกให้ชำระหนี้ห้นกู้รวมถึงแนวทางดำเนินการเพื่อชำระหนี้คงค้างต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ 2 ชุด จำนวน 2,241 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน และหนี้ต่าง ๆ ที่เกิดจากเหตุผิดนัดไขว้ (cross default) ที่ครอบคลุมถึงหนี้หุ้นกู้อีก 3 ชุด จำนวนรวม 6,957.4 ล้านบาท ตลอดจนเจ้าหนี้ภายใต้สัญญาทางการเงินอื่น ๆ ที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน

4. การดำเนินการของบริษัทในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้เข้ามาเร่งท การสืบสวนและสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ,  STARK เข้าร้อง DSI และ บก.ปอศ. เร่งตรวจสอบทุจริตอดีตผู้บริหาร

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -

Latest article