ตลท. ต้อนรับ บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) เริ่มซื้อขาย 31 ต.ค. นี้

Must read

บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 31 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,390 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “NAM”

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NAM” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

NAM ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข รวมถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานสากลระดับเดียวกับยุโรปและอเมริกา

นอกจากนี้ NAM มีการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งมีสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ของตัวเอง โดยมีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาลและหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ NAM ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทต่างประเทศ อาทิเช่น Steelco S.p.A, AAVI technology LTD, Terragene LLC, Borer Chemie AG, Sterimed

นอกจากนี้ NAM ยังให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เช่น บริการหลังการขาย บริการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ บริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ และบริการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ส่วนจ่ายกลางของโรงพยาบาล

NAM มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 350 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวนรวม 181 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 105 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของ WAI Global Corporation Limited จำนวน 76 ล้านหุ้น โดยเสนอต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 7.70 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนจากหุ้นใหม่ 808.50 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,390 ล้านบาท

โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า NAM มีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยต่อยอดนวัตกรรมจากการคิดค้น วิจัยและพัฒนาของบริษัท ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่เป็นองค์กรทางการแพทย์ ไปสู่ลูกค้า

อื่น เช่น ห้องทดลอง คลินิก ห้องปฏิบัติการทั้งคนและสัตว์ ผู้บริการทางการแพทย์ รวมถึงกลุ่มลูกค้าระดับครัวเรือน และมีความสนใจที่จะขยายการเติบโตไปในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดย NAM จะนำเงินจากการระดมทุนไปขยายโรงงานแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ลงทุนพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ และลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท

NAM มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มผู้ก่อตั้งได้แก่กลุ่มชัยเทอดเกียรติ ถือหุ้นรวม 59.14% และบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทในกลุ่ม บมจ. ปตท.) ถือหุ้น 15%

NAM มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.namwiwat.com และที่ www.set.or.th

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น ,  NAM พร้อมเข้าเทรดใน SET 31 ต.ค. นี้ จับมือพันธมิตรกลุ่ม ปตท.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article