ตลท. รับ บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN) เริ่มเทรด 30 ต.ค. นี้ ไอพีโอที่ 1.49 บาทต่อหุ้น

Must read

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ORN” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

ORN ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ภายใต้แบรนด์ บีลีฟ, ฮาบิแทท และดิ เอสเคป เป็นต้น และโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงทั้ง Low Rise และ High Rise ภายใต้แบรนด์เดอะ เน็กซ์, ดิ แอสตร้า และอะไรซ์ โดยพัฒนาโครงการให้สอดคล้องตามลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ORN มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างขายทั้งหมด 18 โครงการ มูลค่าคงเหลือขายรวม 2,244 ล้านบาท และโครงการในอนาคตที่มีแผนจะเปิดดำเนินการภายในปี 2567 จำนวน 9 โครงการ มูลค่าประมาณ 5,164 ล้านบาท

ORN มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 1,500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,093.5 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 406.5 ล้านหุ้น โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.49 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 605.69 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,235 ล้านบาท

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 5.73 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.26 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญร่วม

นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุน ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชิงรุกมากขึ้น สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของกลุ่มบริษัท โดย ORN มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินเปล่าในทำเลที่มีศักยภาพ และนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทที่อยู่อาศัย รวมถึงใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของภาคเหนือ

ORN มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มนายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ถือหุ้น 68.83% 2) นางสาวอรอนงค์ อุดมศิริธำรง ถือหุ้น 3.67% และ 3) กลุ่มครอบครัวพาณิชย์พิศาล ถือหุ้น 0.21% โดยทั้ง 3 ลำดับเป็นกลุ่มครอบครัวพี่น้องของ
ผู้ก่อตั้ง

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.ornsirin.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.อรสิริน โฮลดิ้ง , ORN เคาะราคา IPO หุ้นละ 1.49 บาท เปิดจอง 18-20 ต.ค. เตรียมเข้าเทรด SET

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article