ตลท.รับ MCA เข้าเทรด mai 26 ต.ค. นี้ ราคา IPO หุ้นละ 3.30 บาท

Must read

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาด mai ต้อนรับ บมจ. มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MCA” ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566

MCA ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอย่างครบวงจร ผ่านรูปแบบของกิจกรรมการตลาดภาคสนาม (Field Marketing) เป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจแก่ลูกค้า ตั้งแต่ การเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ การสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้อุปโภค บริโภค ไปจนถึงการผลักดันยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี 4 บริการหลัก คือ 1) บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล 2) บริการ บรรจุและจัดส่งสินค้า 3) บริการพนักงานแนะนำสินค้า และ 4) บริการจัดเรียงสินค้า

โดยครึ่งปีแรก ปี 2566 บริษัทมีรายได้จาก 4 บริการหลักร้อยละ 39:4:22:35 ตามลำดับ ลูกค้าหลักอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่ม อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีทั้งบริษัทข้ามชาติ และบริษัทคนไทย นอกจากนี้ บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ในการเป็นผู้ จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) โดยมีโครงการนำร่อง 1 โครงการ ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ในไตรมาส 3 ปี 2566

MCA มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 115 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 170 ล้านหุ้นและหุ้น สามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 51.8 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 4.5 ล้านหุ้น กรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 3.7 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 ในราคาหุ้น ละ 3.30 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 198 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 759 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 35.24 เท่า คำนวณ จากกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ก.ค. 65 ถึง 30 มิ.ย. 66) ซึ่งเท่ากับ 21.54 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้ง หมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MCA เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด มี ประสบการณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าชั้นนำจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งแบรนด์สินค้าในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี และมีฐานข้อมูลพนักงานผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) มากกว่า 9,100 คน เพื่อรองรับการให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี การพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน (ระบบ MJobs) มารองรับการให้บริการ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ สำหรับธุรกิจ Distributor ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

MCA มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ กลุ่มนายภักดี เหล่างาม ถือหุ้น 68.91 % โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และทุนสำรอง ตามกฎหมายในแต่ละปี

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย ,  MCA เคาะราคา IPO ที่ 3.30 บ.ต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 16-18 ต.ค. เดินหน้าเข้าตลาด mai

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article