ตลท.เผย สิ้น ส.ค.63 ต่างชาติถือครองหุ้นไทย 2.14 ล้านล้านบาท พบ UK ถือสูงสุด

Must read

ตลท.เผยนักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุดในกลุ่มบริการ-ทรัพยากร-ธุรกิจการเงิน มูลค่าการถือครองรวม 2.14 ล้านล้านบาท คิดเป็น 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของต่างชาติ โดยนักลงทุน 3 สัญชาติแรกจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และฮ่องกง มีมูลค่าถือครองหุ้นสูงสุด 72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของต่างชาติ

นางสาวสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ มีบริษัทจดทะเบียน 695 บริษัทณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563  ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 13 ล้านล้านบาท หรือ 98.20% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด

นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยกว่า 3.76 ล้านล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มธุรกิจการเงิน มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 2.14 ล้านล้านบาท คิดเป็น 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

ทั้งนี้นักลงทุนต่างประเทศมีการถือครองหุ้นมากที่สุด 3 หมวด คือ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 697,004 ล้านบาท (18.53 %) ,หมวดธนาคาร 565,840 ล้านบาท (15.05%) รวมถึงหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 486,596 ล้านบาท (12.94%) โดย 3 หมวดธุรกิจนี้ มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1,719,440 ล้านบาท หรือ 46.5%

จากข้อมูลสัญชาติของนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก พบว่า นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 2 สัญชาติแรก ตามด้วยนักลงทุนจาก ฮ่องกง และ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มอริเชียส บริดิช เวอร์จินไอส์แอนด์ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ตามลำดับ

เมื่อพิจารณามูลค่าการถือครองหุ้นพบว่า เพิ่มขึ้น ในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยี เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่มูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมาจากบริษัทจดทะเบียนใหม่

ส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นผลจากการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในบริษัทจดทะเบียน กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและจากบริษัทจดทะเบียนใหม่

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด พบว่า สัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศมีรูปแบบ (proportion) คล้ายคลึงกันกับสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (total market capitalization) เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ตรงตามเงื่อนไขการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ

นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในทุกหมวดธุรกิจไทย ซึ่งมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค รองลงมาคือหมดวดธนาคาร และหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร

จากรายชื่อหลักทรัพย์ที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้น ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 เปรียบเทียบกับรายชื่อองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index จำนวน 42 บริษัท 43 หลักทรัพย์ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศถือครองทุกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีดังกล่าว โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 2.73 ล้านล้านบาท คิดเป็น 72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 พบว่ามีนักลงทุนต่างประเทศจำนวน 116 สัญชาติ ถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย เพิ่มขึ้นสุทธิจากปีที่ผ่าน มา 2 สัญชาติ โดยนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรก มีมลูค่าถือครองหุ้น รวม 3.65 ล้านล้านบาท คิดเป็น 94.72% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศ

จากข้อมูลนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก พบว่า นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ เป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 2 สัญชาติแรก ตามด้วยนักลงทุนจาก ฮ่องกง และ สวิตเซอร์แลนด์ ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 4 และ 5 ในปีก่อน ตามด้วย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มอริเชียส บริดิช เวอร์จินไอส์แอนด์ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ตามลำดับ

ทั้งนี้ทั้ง 10 สัญชาติที่กล่าวมาข้างต้นมีมูลค่าการถือครองหุ้น ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2563 มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 3.76 ล้านล้านบาท ลดลง 22.22 % จากปีก่อน

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article