ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ SET ESG Experts Pool เชื่อมโลกธุรกิจกับโลกการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนาให้การศึกษาไทย

Must read

คลัง คาดต่างชาติเข้าไทยปีนี้ 27.5 ล้านคน รายได้ท่องเที่ยวแตะ 1.2 ล้านล้านบาท หนุนเศรษฐกิจโต 3.8%

คลัง คาดเศรษฐกิจปี 66 โต 3.8% นักท่องเที่ยวเข้าไทยพุ่ง 27.5 ล้านคน หนุนอุปสงค์ในประเทศฟื้น

สศค. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มในทุกภูมิภาค รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว

สศค. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มในทุกภูมิภาค รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว

สศค. เผย เศรษฐกิจ ธ.ค.65 ท่องเที่ยวยังช่วยหนุน มองส่งออกชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า

สศค. ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าชะลอลงตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

ส่องเป้าหมาย ดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ปี 2566

เปิดคาดการณ์เป้าหมายดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ปี 2566 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่โบรกเกอร์มีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนการท่องเที่ยวฟื้นตัว ชาวต่างชาติเริ่มกลับมา

นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Preparing Future Leader for Sustainability Transformation – เราจะร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้อย่างไร ” ในงานสัมมนา “SET ESG Professionals Forum” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ว่า ปัจจุบันผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนทุกกลุ่มให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืน โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน  สอดคล้องกับทิศทางที่ผู้ลงทุนให้ความสำคัญในการใช้ข้อมูลด้าน ESG มาประกอบการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึง ESG เพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในงานพัฒนาความยั่งยืนให้แก่หน่วยงานในตลาดทุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นั่นคือปัจจุบัน บุคคลที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรต้องมีความรู้ความสามารถทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก หน้าที่ของ ESG Professionals จึงมีความแตกต่างไปจากเดิมมาก จากคนทำงานที่อยู่ในวงนอกของธุรกิจหลัก มุ่งเน้นการทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม แต่ในวันนี้กลายเป็นคนสำคัญที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เอื้ออำนวยให้เกิดการผนวก ESG ในทุกหน่วยธุรกิจ ส่งผลให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนทุกหน่วยงานต้องมีความเข้าใจและปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์โลกและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ Unlearn, Relearn, Upskill และ Reskill คนที่อยู่ใน Workplace เดิม และเตรียมคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ทัศนคติ และคุณสมบัติชุดใหม่ ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นต้นทางแห่งการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมที่สำคัญ” นายประสารกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มดำเนินโครงการ SET ESG Experts Pool ในปี 2563 โดยเป็นเครือข่ายบุคลากรที่ทำงานด้านความยั่งยืนในตลาดทุนและที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานพลังความรู้และความร่วมมือในการพัฒนา ESG Professionals รุ่นใหม่ และขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในระดับองค์กรและตลาดทุนโดยรวม ปัจจุบัน SET ESG Experts Pool มีสมาชิกในเครือข่ายแล้วกว่า 200 ราย จาก บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ข้อมูลความรู้ ESG in Practice ผ่าน SET ESG Academy อย่างต่อเนื่อง

โดยภายในงานสัมมนายังมีการรวบรวมภาพภูมิทัศน์ของอาชีพด้าน ESG (ESG Job Landscape) ที่แสดงให้เห็นว่า ESG เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร ที่ต้องทำความเข้าใจและปรับตัวเพื่อพาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยได้ยกตัวอย่างงานด้าน ESG ในองค์กร ตั้งแต่ตำแหน่งที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและทิศทางของบริษัท (ESG Force) งานที่เกี่ยวกับการวางแผน กลยุทธ์และการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG (ESG Driver) และงานอื่น ๆ ในองค์กรที่จำเป็นต้องปรับตัวและนำแนวคิด ESG มาผนวกเข้ากับการดำเนินการเดิม (ESG Practitioner) เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนไปทั้งองค์กร

รวมถึงตัวอย่างงานด้าน ESG ภายนอกองค์กรซึ่งหมายถึงงานในหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนขององค์กร เช่น บริษัทที่ปรึกษา สตาร์ทอัพ ผู้ทวนสอบ(Verifier) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวบรวมเทรนด์และโอกาสของสายงาน ESG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Demand) และความพร้อมของภาคการศึกษา (Supply) ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านนี้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับฟังสัมมนาย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook & YouTube : SET Thailand ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

คลัง คาดต่างชาติเข้าไทยปีนี้ 27.5 ล้านคน รายได้ท่องเที่ยวแตะ 1.2 ล้านล้านบาท หนุนเศรษฐกิจโต 3.8%

คลัง คาดเศรษฐกิจปี 66 โต 3.8% นักท่องเที่ยวเข้าไทยพุ่ง 27.5 ล้านคน หนุนอุปสงค์ในประเทศฟื้น

สศค. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มในทุกภูมิภาค รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว

สศค. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือน ม.ค. ปรับตัวเพิ่มในทุกภูมิภาค รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว

สศค. เผย เศรษฐกิจ ธ.ค.65 ท่องเที่ยวยังช่วยหนุน มองส่งออกชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า

สศค. ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าชะลอลงตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

ส่องเป้าหมาย ดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ปี 2566

เปิดคาดการณ์เป้าหมายดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ปี 2566 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่โบรกเกอร์มีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนการท่องเที่ยวฟื้นตัว ชาวต่างชาติเริ่มกลับมา

สิวารมณ์ เคาะราคา IPO 2.20 บ.ต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 31 ม.ค.,1-2 ก.พ. นี้ พร้อมเข้าเทรด mai 8 ก.พ.นี้

บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (SVR) ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 130 ล้านหุ้น ที่ระดับราคาหุ้นละ 2.20 บาท โดยกำหนดเปิดให้จองซื้อหุ้น ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.66, วันที่ 1-2 ก.พ.66
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ