ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับ Free Float และการจัดทำดัชนี

Must read

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมปรับปรุงเกณฑ์การกระจายหุ้นแก่ผู้ลงทุนรายย่อย ดูแลนักลงทุนจากหุ้นฟรีโฟลทต่ำ รวมถึงจะพิจารณาปัจจัยฟรีโฟลทในการจัดทำดัชนีต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสากล

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า เตรียมทบทวนหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มี Free Float ต่ำ เพิ่มเติมหลังจากที่ได้ทบทวนล่าสุดในปี 2560 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดจะปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคำนวณดัชนี 

จากเดิมที่ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคำนวณ (Full Market Capitalization) เป็นการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (Free Float Adjusted Market Capitalization) เพื่อให้ดัชนีสามารถสะท้อนสภาพการณ์ตลาดได้ดีมากขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกับสากล

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหารือกับผู้เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมตลาดเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินการต่อไป

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article