ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแนวทาง 149 บจ.ไทย จัดการภาวะวิกฤตสู่การเติบโตยั่งยืน

Must read

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ “Sustainable Development Showcase 2020” ซึ่งรวบรวมแนวทางจากบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 149 แห่งในการจัดการภาวะวิกฤตช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทั้งด้านการตอบสนองสถานการณ์อย่างทันท่วงที การบริหารจัดการวิกฤต การดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ COVID-19 หวังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจ นำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการจัดการธุรกิจต่อไป

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่อุตสาหกรรมทั่วโลกต้องเผชิญ โดย บจ. ไทย จำนวนมากมีการปรับตัวเตรียมพร้อม และมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ “Sustainable Development Showcase 2020” รวบรวมแนวทางและประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤต COVID-19 จาก บจ. ที่ร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนประจำปี 2563 และให้ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 149 บริษัท จากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในรูปแบบและความรุนแรงที่แตกต่างกัน จึงมีแนวทางการบริหารจัดการที่ต่างกัน เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ บจ. อื่น ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการ และผู้สนใจนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

“จากข้อมูลที่รวบรวมได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ บจ. ไทย ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่น และปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้ดี มีการดูแลพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรให้สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ ไปจนถึงการคิดค้นโมเดลธุรกิจใหม่ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ส่งเสริมให้ บจ. นำหลักการ ESG มาบูรณาการในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth)” นายกฤษฎากล่าว

แนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 ของ 149 บจ. ครอบคลุม 4 กรอบแนวทางสำคัญ ได้แก่ 1) การดำเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ 2) การบริหารจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 3) การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และ 4) การวางแผนฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ Checklist การจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้ บจ. และผู้ประกอบการอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ และวางแผนการดำเนินธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่www.setsustainability.com

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article