ที่ประชุมวิสามัญสมาชิก มีมติเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ราย

Must read

ตลท.เผยที่ประชุมวิสามัญสมาชิก มีมติเลือกตั้งกรรมการ ตลท. 2 ราย “พิเชษฐ สิทธิอำนวย และไพบูลย์ นลินทรางกูร” เข้าดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2567

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2567

ตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดว่า เมื่อครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก พ้นจากตำแหน่งจำนวนฝ่ายละกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการแต่ละฝ่ายโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการพ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะมีผลให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สมาชิกเลือกตั้ง 2 ราย ได้แก่ นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

ที่ประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้มีมติเลือก นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือก นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายใหม่แทนผู้ที่ครบวาระ โดยทั้งสองรายจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับรายชื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 11 ราย ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ (เรียงตามตัวอักษร)

 1. นางกุลภัทรา สิโรดม
 2. นายธิติ ตันติกุลานันท์
 3. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
 4. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
 5. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
 6. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
 7. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
 8. นายเสรี นนทสูติ
 9. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
 10. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล
 11. นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ

โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article