“มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล” เคาะราคา IPO ที่ 4.95 บาท เปิดจองซื้อ 4-7 ธ.ค. นี้

Must read

บมจ.มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 4.95 บาท เปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566, วันที่ 6 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด และ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย คือ บล.เอเอสแอล

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (P/E Ratio) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 4.95 บาท คิดเป็น P/E Ratio เท่ากับ 11.76 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 ซึ่งเท่ากับ 88.40 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 210 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.4209 บาท

บริษัทได้เปรียบเทียบ P/E ของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันกับบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาราคาเสนอขาย 4 บริษัท คือ บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (APCO) ที่ 37.25 บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล (KISS) ที่ 35.90 บมจ.คาร์มาร์ท (KAMART) ที่ 24.42 และ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) ที่ 8.38 (ข้อมูลจาก Setsmart ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง)

ทั้งนี้หุ้น MGI จำนวน 34,499,800 หุ้น คิดเป็น 16.43% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารได้ทำข้อตกลงที่จะไม่ขายหุ้นเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่หุ้นทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล จำนวน 20,700,000 หุ้น 9.86% และนายรัชพล จันทรทิม จำนวน 13,799,800 หุ้น 6.57%

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ประมาณ 284 ล้านบาท เพื่อลงทุนปรับปรุง ตกแต่งอาคารสำนักงาน 40 ล้านบาท การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และผลิตรายการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ในทุกช่องทาง 50 ล้านบาท การลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ (Information Technology) 20 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 174 ล้านบาท

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article