รบ.เคาะมาตรการแรงงาน-ลดค่าน้ำค่าไฟ-เลื่อนใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันลดผลโควิด

Must read

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน มี 2 ส่วน ประกอบด้วย

1.มาตรการช่วยเหลือด้านแรงงาน

1.1 การลดนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในส่วนของลูกจ้างเหลือ 3% และนายจ้างเหลือ 3% ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.64

1.2 เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

 • หากว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง แรงงานจะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 200 วัน จากเดิมที่ได้รับเงินชดเชย 50% ปีละไม่เกิน 180 วัน
 • หากว่างงานจากการลาออก จะได้รับเงินชดเชย ไม่เกิน 45% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 90 วัน จากเดิม 30% ไม่เกิน 90 วัน
 • หากว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (กรณีประกาศจากทางราชการให้ปิดพื้นที่ หรือหยุดการปฏิบัติงาน) จะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน แต่หากเป็นการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้างก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว
 • สินเชื่อเพื่อการจ้างงาน ที่กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว และการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจได้ หากสงสัยจะติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงมาตรการคัดกรองเชิงรุกตามโรงงานต่างๆ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ให้ รพ.สังกัดประกันสังคม ไปตรวจคัดกรองเชิงรุก

2.มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน และค่าน้ำประปา

 • คงราคาขายก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่น ทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 318 บาท/ถัง 15 ก.ก. มีผลถึง 31 มี.ค.64
 • ลดค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลง 2.89 สตางค์/หน่วย มีผลถึง 30 เม.ย.64
 • ขยายเวลายการยกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (มินิมัม ชาร์จ) ให้แก่กิจการขนาดกลาง ใหญ่ และเฉพาะอย่าง ถึง 31 มี.ค.64
 • บรรเทาค่าไฟฟ้าและประปาให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน ถ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการ คือ ในวงเงินไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ส่วนที่เกิน 230 บาท ก็ต้องรับผิดชอบเอง ส่วนค่าน้ำประปา ให้ใช้ได้ในวงเงิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน
 • ลดค่าน้ำประปาลง 10% รวม 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค.64 ครอบคลุมผู้ใช้น้ำ 6.76 ล้านราย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
 • ช่วยค่าไฟฟ้า 2 เดือน โดยจะขยายช่วงการจัดเก็บโดยคิดราคาค่าไฟเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงแรก 1-500 หน่วย คิดราคา 3.24 บาท/หน่วย ช่วง 501-1,000 หน่วย คิดราคา 4.22 บาท/หน่วย และช่วง 1,001 ขึ้นไป คิดราคา 4.42 บาท/หน่วย โดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วย ได้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย ส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย จะได้ปรับการคิดราคาเป็น 3 ช่วงตามที่กล่าวมา ขณะที่กิจการขนาดเล็ก ใช้ฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย มาตรการนี้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก 23.7 ล้านราย

 • ค่าอินเตอร์เน็ต โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานคณะกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) จะขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคมพิจารณามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของครัวเรือน ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพสูงสุดเพื่อรองรับการทำงานที่บ้านได้อย่างเต็มที่

ส่วนมาตรการเสริมอื่นๆ คือการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19 โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปอย่างเพียงพอ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ใช้โรงงานเป็นสถานกักตัวให้กับแรงงานของตนเอง (Factory Quarantine) โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการใน 5 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไปสำรวจโรงงานที่จะทำ Factory Quarantine ว่ารัฐบาลจะสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง

3. ผ่อนปรนเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดย ครม. มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ผู้ใช้สิทธิโครงการที่จองที่พักไว้แล้ว สามารถเลื่อนการใช้สิทธิไปได้ถึง เม.ย.64 จากเดิมแค่ ก.พ.64 พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือขยายเวลาโครงการออกไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ

4. มาตรการช่วยเหลือแรงงานเพิ่มเติมในส่วนของบัณฑิตจบใหม่ โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานพิจารณาปรับปรุงโครงการในก่อนหน้านี้ เพื่อมาใช้ในการรักษาระดับการจ้างงานไว้ต่อไป

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article