สิริซอฟต์(SRS) เคาะราคาหุ้น IPO ที่ 16.00 บาทต่อหุ้น เสนอขาย 2-4 ต.ค. นี้

Must read

บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด(มหาชน)หรือ SRS แจ้งในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าได้กำหนดราคาหุ้น IPO ที่หุ้นละ 16.00 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 2-4 ต.ค.2566 ซึ่งหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย)เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สิริซอฟต์ ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 40 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) เท่ากับ 0.86 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 120.00 ล้านหุ้น

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent จำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ หุ้นที่ไม่ติด Silent จำนวน 32,000,000 หุ้น จะถูกจำกัดการขายภายใน 1 เดือน ตามความสมัครใจของนายสิริวัฒน์ ธนุรเวท นางสาวสุธาสินี เจริญนาม และนายณัฐพล ธนาเตชะวงศ์ (Voluntary Lockup)

สำหรับการกำหนดราคาของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้กระทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 38.37 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 66.72 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้จำนวน 160,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 0.42 บาทต่อหุ้น

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน, เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ รวมถึงการขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ จะใช้เงินจำนวน 280 ล้านบาท และเงินอีกจำนวน 314.7 ล้านบาทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร จำนวน 20 ล้านบาท ภายในปี 66 – 68

รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ การขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ 280 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • ค่าใช้จ่ายในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร 180 ล้านบาท
  • ค่าเช่า 70 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าตกแต่งพื้นที่สำนักงาน 30 ล้านบาท

และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 314.7 ล้านบาท ภายในปี 66 – 68

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ. สิริซอฟต์ , “สิริซอฟต์ (SRS)” เดินหน้าเสนอขาย IPO 40 ล้านหุ้น เตรียมเทรดตลาด mai

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article