ไซโน โลจิสติกส์ฯ ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO 292 ล้านหุ้น เข้า SET นำเงินขยายธุรกิจ-ทุนหมุนเวียน

Must read

PRI ปิดเทรดวันแรก 19.20 บาท สูงขึ้น 28.00% จาก IPO ที่ 15.00 บาท

PRI ปิดตลาดเทรดวันแรกที่ 19.20 บาท เพิ่มขึ้น 4.20 บาท หรือ +28.00% จากราคา IPO ที่ 15.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 4,516.36 ล้านบาท ราคาสูงสุด 21.90 บาท ราคาต่ำสุด 18.10 บาท

IRPC วางงบลงทุน 5 ปี 3.6 หมื่นลบ. เน้นหาธุรกิจใหม่-ต่อยอดธุรกิจเดิม ดัน EBITDA เพิ่มเป็น 3.5 หมื่นลบ.ในปี 73

IRPC ทุ่มงบลงทุน 5 ปี กว่า 3.6 หมื่นลบ.เน้นแสวงหาธุรกิจใหม่-ต่อยอดธุรกิจเดิมดัน EBITDA พุ่งแตะ 3.5 หมื่นลบ. ในปี 73

JMART ปิดดีลลงทุน 1.2 พันล้านบาท ‘สุกี้ตี๋น้อย’ มุ่งขยายธุรกิจ ตั้งเป้าเข้าตลาดหุ้น ภายใน 2-3 ปี

JMART ปิดดีลลงทุน 1.2 พันล้านบาท ‘สุกี้ตี๋น้อย’ คิดเป็นสัดส่วน 30% มุ่งขยายธุรกิจ ตั้งเป้าเข้าตลาดหุ้น ภายใน 2-3 ปี

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี จาก 1.00% เป็น 1.25% ต่อปี มีผลทันที

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 292 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 23.08% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

หุ้นสามัญเดิมของนายเถิ่งฟ้ง เหยิ่ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 52 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 5.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

โดยจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์, ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและเพื่อขยายกิจการ

บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ฃ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ที่มีความต้องการบริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั่วโลก รวมถึงการให้บริการให้เช่าคลังสินค้า การให้บริการขนส่งทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40.00% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ได้แก่ กลุ่มนายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ถืออยู่ 32.51% หลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนเป็น 25.00%, กลุ่มนายวีระชัย ลีลาวัฒนพณิช ถือสัดส่วน 29.55% จะลดสัดส่วนมาที่ 22.73%, กลุ่มนายเถิ่งฟ้ง เหยิ่ง ถือ 14.78% จะลดสัดส่วนมาที่ 6.37%, กลุ่มนายกวิล กฤษเจริญ ถือสัดส่วน 11.82% จะลดลงเหลือ 9.09%, นายสุริยะ ทั้งไพศาล ถืออยู่ 4.93% จะลดลงมาที่ 3.79%, นายสุ่ยฟ้ง สัม ถือ 4.93% จะลดลงมาที่ 3.79% และนายชยุต ไตรพิพิธสิริวัฒน์ ถืออยู่ 1.50% เหลืออยู่ 1.15%

รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 62 – 64 และงวด 6 เดือนแรกปี 64 และ ปี 65 เท่ากับ 627.96 ล้านบาท, 833.57 ล้านบาท, 4,683.41 ล้านบาท และ 3,703.42 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิ เท่ากับ 3.06 ล้านบาท , 23.05 ล้านบาท, 319.03 ล้านบาท และ 526.23 ล้านบาทตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 0.49% 2.80% และ 6.81% ของรายได้รวมในแต่ละปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62 – 64 และ 30 มิถุนายน 65 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมเท่ากับ 168.41 ล้านบาท 277.73 ล้านบาท 1,455.35 ล้านบาท และ 1,784.14 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62 – 64 และ 30 มิถุนายน 65 เท่ากับ 162.69 ล้านบาท 250.66 ล้านบาท1,073.84 ล้านบาท และ 1,012.45 ล้านบาท ตามลำดับ และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62 – 64 และ 30 มิถุนายน 65 เท่ากับ 5.72 ล้านบาท 27.07 ล้านบาท 381.51 ล้านบาท และ 771.69 ล้านบาท ตามลำดับ

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article

PRI ปิดเทรดวันแรก 19.20 บาท สูงขึ้น 28.00% จาก IPO ที่ 15.00 บาท

PRI ปิดตลาดเทรดวันแรกที่ 19.20 บาท เพิ่มขึ้น 4.20 บาท หรือ +28.00% จากราคา IPO ที่ 15.00 บาท มูลค่าซื้อขาย 4,516.36 ล้านบาท ราคาสูงสุด 21.90 บาท ราคาต่ำสุด 18.10 บาท

IRPC วางงบลงทุน 5 ปี 3.6 หมื่นลบ. เน้นหาธุรกิจใหม่-ต่อยอดธุรกิจเดิม ดัน EBITDA เพิ่มเป็น 3.5 หมื่นลบ.ในปี 73

IRPC ทุ่มงบลงทุน 5 ปี กว่า 3.6 หมื่นลบ.เน้นแสวงหาธุรกิจใหม่-ต่อยอดธุรกิจเดิมดัน EBITDA พุ่งแตะ 3.5 หมื่นลบ. ในปี 73

JMART ปิดดีลลงทุน 1.2 พันล้านบาท ‘สุกี้ตี๋น้อย’ มุ่งขยายธุรกิจ ตั้งเป้าเข้าตลาดหุ้น ภายใน 2-3 ปี

JMART ปิดดีลลงทุน 1.2 พันล้านบาท ‘สุกี้ตี๋น้อย’ คิดเป็นสัดส่วน 30% มุ่งขยายธุรกิจ ตั้งเป้าเข้าตลาดหุ้น ภายใน 2-3 ปี

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี จาก 1.00% เป็น 1.25% ต่อปี มีผลทันที

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

DTCENT เคาะราคาไอพีโอ 2.86 บ./หุ้น เปิดจองซื้อ 1-2 และ 6 ธ.ค.65 เข้าเทรด SET 15 ธ.ค.นี้

DTCENT เคาะราคาไอพีโอ 2.86 บ./หุ้น เปิดจองซื้อ 1-2 และ 6 ธ.ค.65 เข้าเทรด SET 15 ธ.ค.นี้ ชูจุดเด่นหุ้นเทคโนโลยี GPS เบอร์ 1 ผนึกพันธมิตรรายใหญ่ หนุนอนาคตโตกระฉูด
รับข่าวสาร

ไม่พลาดข่าวสารและอัพเดตจาก Money Club Asia กรอกชื่อและอีเมลด้านล่างได้เลยครับ