ซีอีโอ จาก CBG และ AU คว้า Best CEO Awards และ TKN คว้า Young Rising Star CEO Award ใน SET Awards 2020

Must read

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรางวัล SET Awards 2020  โดย นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG) รับรางวัล Best CEO Award ของ SET นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู (AU)  รับรางวัล Best CEO Award ของ mai และนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) รับรางวัล Young Rising Star CEO Award ขณะที่ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) รับรางวัล SET Award of Honor ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2020 ทุกบริษัท รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards)

ซึ่งทุกท่านล้วนมีความโดดเด่นในการนำพาองค์กรเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยรอบด้าน สู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน รวมถึงส่งเสริมความสามารถการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนยกระดับตลาดทุนไทยสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว สอดคล้องวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) บจ. ใน SET ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) บจ. ใน mai ได้แก่

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู (AU)  ขณะที่นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) รับรางวัล Young Rising Star CEO Award ในปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 24 บริษัท

แบ่งเป็น บจ. ใน SET 17 บริษัท mai  2 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 4 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 1 บริษัท นอกจากนี้ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ยังสามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องด้านนักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2017-2020 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2020 กล่าวว่า

“รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ แม้ว่าในปีนี้ภาคธุรกิจจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านจากสถานการณ์ COVID-19

ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และด้วยความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจไทย ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน”

รางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับปีนี้ ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best Investor Relations Awards 2) Best Innovative Company Awards 3) Best Asset Management Company Award  

4) Best Securities Company Awards 5) Best Company Performance Awards 6) Best Deal of the Year Awards 7) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award  นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2020 ได้แก่ นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายมารวย ผดุงสิทธิ์
นายเสรี จินตนเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทรียา เบญจพลชัย นายธีรนันท์ ศรีหงส์
นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายกฤษฎา เสกตระกูล และเลขานุการคณะทำงาน นายอำนวย
จิรมหาโภคา ผู้สนใจดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2020 และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setawards

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article