CPALL ยัน ยังไม่มีการเพิ่มทุน เนื่องจากกระแสตอบรับเสนอขายหุ้นกู้ดี

Must read

ตามที่มีกระแสข่าว “ซีพี ออลล์ เตรียมเพิ่มทุน” นั้น ขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายในการเพิ่มทุนแต่อย่างใด เนื่องจากผลการออกเสนอขายหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” เมื่อวันที่ 21-22, 24-25 และ 28 กันยายนที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จนทำให้บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังคงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้

จากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มาจากการที่หุ้นกู้ ซีพี ออลล์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและเป็นกิจการที่มีความมั่นคงภายใต้อุตสาหกรรมค้าปลีกที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article