CPF เตรียมออกหุ้นกู้ เสนอขาย ม.ค. 2564

Must read

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ “ซีพีเอฟ” (CPF) ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ใน 17 ประเทศทั่วโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ จำนวน 5 รุ่น อายุ 2 ปี- 12 ปี โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ A+ คาดเสนอขายบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ “ซีพีเอฟ” (CPF) ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ใน 17 ประเทศทั่วโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ จำนวน 5 รุ่น ผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ประกอบด้วย ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ออมสิน ธ.ซีไอเอ็มบี (ไทย) ธ.ทหารไทย และ บล. เกียรตินาคินภัทร มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งว่า บริษัทมีแผนงานในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้ที่ครบกำหนดในปี 2564  โดยบริษัทหวังว่าคนที่พลาดการลงทุนครั้งที่แล้ว โดยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะใช้คืนหนี้ที่ครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่  ผู้ลงทุนทั่วไปมี 4 รุ่น คือ  หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปีเป็นรุ่นที่จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนของหุ้นกู้อายุ 2 ปีจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  หุ้นกู้ทั้งหมดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

“ซีพีเอฟ” เป็นผู้ผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร (Feed-Farm-Food) ใน 17 ประเทศทั่วโลก โดยจำแนกประเภทธุรกิจหลักได้เป็น 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2.ธุรกิจผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์และแปรรูปเนื้อสัตว์ (Farm and Processing) และ 3.ธุรกิจอาหาร (Food)

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” ซีพีเอฟจึงได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัย ครบวงจร สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างมีคุณภาพ ขยายการผลิตอาหารพร้อมรับประทานเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ  รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการผลิตที่ปลอดภัย  มีสินค้าที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ และยังให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

“ซีพีเอฟ” มีความแข็งแกร่งทางด้านฐานะการเงิน โดยผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2563  บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 439,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากราคาสุกรในภูมิภาคเอเชียปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะขาดแคลนสุกรเนื่องจากการระบาดของโรค ASF และมีกำไรสุทธิ 19,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 14,445 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของซีพีเอฟในปี 2564 นั้น บริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานยังคงดีอย่างต่อเนื่องจากปีนี้จากการลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศจีนและแคนาดาที่มีแนวโน้มเติบโต และประเทศเวียดนามที่มีการลงทุนในธุรกิจไก่ครบวงจรเพื่อส่งออกซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีหน้า   รวมทั้งการลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  อันจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง จึงมั่นใจว่าผลการดำเนินงานจะยังดีต่อเนื่องและฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น

นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการธุรกิจท่ามกลางวิกฤตได้อย่างโดดเด่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อเกิดความสำเร็จที่สำคัญ พร้อมๆ ไปกับการช่วยเหลือสังคม ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากโครงการส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19 รวมถึงสามารถป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้สายพานการผลิตของบริษัทฯ เดินต่อได้โดยไม่สะดุด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังร่วมฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม หรือ SMEs รวม 6,000 ราย ผ่านโครงการ F.T.I.  Faster Payment ด้วยการปรับลดระยะเวลาเครดิตเทอมลงเหลือไม่เกิน 30  วัน เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการรายย่อย  และยังให้ความร่วมมือกับภาครัฐจ้างงานแรงงานจบใหม่เพิ่มอีกถึง 8,000 อัตรา   เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าอย่างไม่สะดุด ก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างมั่นคง  และเพื่อสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งต่อระบบเศรษฐกิจ

สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่าย มั่นใจว่า หุ้นกู้ฯ “ซีพีเอฟ” ที่จะเสนอขายภายในเดือนมกราคม 2564 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนมองหาการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ 

ซึ่งหุ้นกู้ฯ  “ซีพีเอฟ” สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลกที่ “ซีพีเอฟ” ยังคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article