ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัญญาให้สิทธิบริการกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เพื่อให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน โดย DAD จะได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราเริ่มต้นร้อยละ 10 ของรายได้

ภายใต้สัญญาให้สิทธิบริการ NT จะต้องใช้เงินลงทุน 700 ล้านบาท เพื่อดำเนินการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ได้แก่ 1. โทรศัพท์พื้นฐาน IP-Phone และ Port LAN สำหรับระบบเครือข่ายภายใน 2. Link Internet 2 ประเภท คือ MPLS (Multi-Protocol Label Switching) และ FTTx (Fiber Internet) และ 3. WI-FI แก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการในแต่ละอาคาร ได้แก่ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลปกครอง อาคารจอดรถ D (Depot) อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารจอดรถ B อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ อาคารวิศวกรรม และอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C  คาดว่าเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โครงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทของ DAD ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT เป็นผู้ดำเนินการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อมา NT จึงได้ ลงนามสัญญาให้บริการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ซึ่งก่อนหน้านี้ NT เคยได้รับสิทธิให้บริการอินเทอร์เน็ตและ IP Phone ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และครบอายุสัญญาไปแล้ว