GULF ถือหุ้น INTUCH เพิ่มเป็น 14.39% จาก 10% หนุนรับปันผลสม่ำเสมอ

Must read

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ถือหุ้นใน บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ในสัดส่วน 14.39% จากเดิมที่ถืออยู่ 10% ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้แก่บริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจาก INTUCH มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท เพราะเป็นการลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของไทย และธุรกิจดังกล่าวยังคงมีศักยภาพการเติบโตที่สูง

การเข้าลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 5% ในวงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 8,920 ล้านบาท หรือรวมเป็นการลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มจาก 10% เป็นไม่เกิน 15% ด้วยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ/หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article