LEO เข้าเทรดวันแรก เปิดเหนือจอง 7.6%

Must read

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรครอบคลุมทั่วโลก LEO เข้าเทรดวันแรกเปิดเหนือจองที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 7.6% จากราคา IPO ที่ 3.42 บาท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,094.40 ล้านบาท

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ในกลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “LEO” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มบริษัท LEO ดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรครอบคลุมทั่วโลก ได้แก่ การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทางทะเล และทางอากาศ รวมทั้งให้บริการสนับสนุนโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร

และให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้า (LEO Self-Storage) และร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก โดยปัจจุบัน LEO มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บจก. วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส (YJCD) ที่ให้บริการรับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ ถือหุ้น 50% และ บจก. ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ (LML) ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ประเทศเมียนมาร์ ถือหุ้น 80%

LEO มีทุนชำระแล้ว 160 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 90 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 18 ล้านหุ้น

และกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 12 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ในราคาหุ้นละ 3.42 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 410.40 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,094.40 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 3.42 บาทต่อหุ้น

หรือคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 27.40 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ซึ่งเท่ากับ 39.95 ล้านบาท

หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.1248 บาท โดยมี บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) เปิดเผยว่า บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและคู่ค้ามานานกว่า 29 ปี

ด้วยการเป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร รวมทั้งมีกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายไปยังพันธมิตรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง

โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนเพิ่มในธุรกิจ LEO Self-Storage และ E-Fulfillment Center พัฒนาระบบขนส่งผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ ขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงการเข้าร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

LEO มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ถือหุ้น 22.65% นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล ถือหุ้น 9.17% และ บจก.ที เอส ซี โฮลดิ้ง ถือหุ้น 8.64% ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article