RT เข้าเทรดวันแรด เปิดลบ 8.85% ที่ราคา 1.75 บาท/หุ้น จากราคา IPO หุ้นละ 1.92 บาท

Must read

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “RT” ในวันนี้

RT และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิคที่อาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไปและงานด้านธรณีวิทยา

โดยสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้หลักจาก 1) งานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน 2) งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดินโดยวิธีดันท่อและวิธีเจาะและดึงท่อ คิดเป็นร้อยละ 59.90 และร้อยละ 11.32 ของรายได้รวมตามลำดับ

RT มีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญเดิม 800 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 300 ล้านหุ้น เสนอขายระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2563 ในราคาหุ้นละ 1.92 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 576 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,112 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ  9.20 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)

ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทเท่ากับ 229.47 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1,100 ล้านหุ้น (fully diluted)

คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.21 บาทต่อหุ้น โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่าย

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) เปิดเผยว่า RT ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคมาแล้วกว่า 20 ปี โดยมีทีมงานผู้บริหารและทีมวิศกรที่มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในสายงานก่อสร้างงานด้านธรณีเทคนิค

ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภาครัฐบาล และภาคเอกชน ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ในการรับเหมางานก่อสร้าง ที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นผลงานก่อสร้าง ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ มาตรฐานผลงานก่อสร้างชั้นเลิศ ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงเวลา ในราคายุติธรรม

และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อก่อสร้างโรงซ่อมและอาคารเก็บวัสดุแห่งใหม่ ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อรองรับการขยายงานโครงการในอนาคตของบริษัท

RT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ

ทั้งนี้ หลัง IPO RT จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) นายชวลิต ถนอมถิ่น ถือหุ้น 16.28% 2) นางสาวชนาพร เบรย์ ถือหุ้น 8.23% และ 3) นายธนวุฒิ คิรินาวิน ถือหุ้น 5.64%

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article