เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป(SAFE) ขายหุ้น IPO 76.75 ล้านหุ้น เข้า SET ขยายธุรกิจ-ทุนหมุนเวียน

Must read

บมจ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป (SAFE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 76,746,000 หุ้น คิดเป็น 25.25% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดบริการ (Service) โดยมี บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,947,800 หุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเดิมโดย Piccadilly Peak Limited จำนวนไม่เกิน 35,700,800 หุ้น กับเสนอขายหุ้นสามัญเดิม โดย นอร์ทฮาเว่นไทย ไพรเวทอิควิตี้ แซทเทิร์นคอมแพนี (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด จำนวนไม่เกิน 17,098,200 หุ้น

โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและโอกาสในธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการขยายสาขา รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ดำเนินธุรกิจศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพื่อการมีบุตร ภายใต้ชื่อ “บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดจนให้การรักษาแก่ผู้ที่มีบุตรยากและแช่แข็งไข่โดยมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงตัวอ่อน, เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และผู้ดูแลลูกค้าส่วนบุคคล(personal assistant)

บริษัท มุ่งเน้นการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยอัตราความสำเร็จที่เป็นเลิศและความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญ ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสูงทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้วแห่งแรกในประเทศไทยจาก Reproductive Technology Accreditation Committee (RTAC) ประเทศออสเตรเลียมตั้งแต่ปี 2557

ในปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทเน็ก เจนเนอร์เรชั่น จีโนมิค จำกัด (NGG) และบริษัทเซฟ เวล เนสจำกัด(SWC)

– บริษัทเน็ก เจนเนอร์เรชั่น จีโนมิค จำกัด (NGG) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางด้านพันธุ-ศาสตร์ โดยให้บริการด้านห้องปฏิบัติการครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น การตรวจคัดกรองโครโมโซม การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมในทารกจากเลือดแม่ รวมถึงการเจาะเลือดตรวจหาระดับฮอร์โมน

บริษัทเซฟ เวลเนส จำกัด (SWC) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านผิวหนังและความงาม ภายใต้แบรนด์ “เดอะฟาวเทน เวลเนส เซ็นเตอร์” โดยบริษัทจดทะเบียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ถือหุ้น 42.50% หลังขายหุ้น IPO เหลือ 39.15%, นางปริญญารัตน์ กว้างคณานุรักษ์ ถือ 17.00% หลังขายหุ้น IPO เหลือ 15.66%,นายปริวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ถือ 6.38% เหลือ 5.87% ,นางสาว ปวันรัตน์ กว้างคณานุรักษ์ ถือ 6.38% เหลือ 5.87% และ Piccadilly Peak Limited ถือ 12.75% หลังขายหุ้น IPO เหลือ 0.00%

ในปี 2563 ถึงปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 525.48 ล้านบาท 559.73 ล้านบาท และ 726.61 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก เป็นรายได้หลัก

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2563 ถึงปี 2565 เท่ากับ 42.16 ล้านบาท 78.23 ล้านบาท และ 161.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.02% 13.98% และ 22.26% ของรายได้จากการให้บริการ ตามลำดับ

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1,270.50 ล้านบาท 1,296.68 ล้านบาท และ 1,412.69 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,345.41 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article