SAWAD เผยบ.ย่อยเข้าร่วมลงทุนธ.ออมสิน ทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

Must read

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 อนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสินในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด (FM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

โดยธนาคารออมสินประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนในจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน FM จำนวนไม่เกิน 1,300.5 ล้านบาท และมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญเดิมใน FM จากบริษัท จำนวนไม่เกิน 198.9 ล้านบาท ในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 306 บาท

และภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุน ธนาคารออมสินจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 และบริษัทจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM ภายหลังการเพิ่มทุน

อนึ่ง บริษัท ธนาคารออมสิน และ FM จะตกลงกันในเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้จัดวางมาตรการเพื่อขจัดหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) ในบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด (SWP) ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 85% โดย NOBLE ประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนด้วยในจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท และภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุน NOBLE จะถือหุ้นสามัญใน SWP ในสัดส่วน 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SWP

ด้าน NOBLE ระบุวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างความหลากหลายและขยายโอกาสในการเข้าลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และฟื้นฟูสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยบริษัทฯจะผนึกกำลังด้วยความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวกับ SAWAD ผู้ดำเนินธุรกิจที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในแวดวงสถาบันการเงิน มุ่งมั่นที่จะสรรหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและปลอดหลักประกัน รวมถึงฟื้นฟูและสร้างมูลค่าผ่านการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยืดหยุ่นตลอดจนบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างรวดเร็วฉับไว โดยคาดว่าการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องและธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article