SPI ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI)พร้อมคว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Must read

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “SPI” ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563

อีกทั้งยังได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวรยศ ทองตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร ของบริษัทฯ เปิดเผยว่า “การที่ SPI ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI และยังได้รับการประเมิน CGR ประจำปี 2563 ให้อยู่ในระดับดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นั้น ถือเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างความเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักปรัชญาของเครือสหพัฒน์ที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง คนดี สินค้าดี สังคมดี พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและทันท่วงที ซึ่งรางวัลที่ได้รับทั้ง 2 รางวัลถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน”

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article