STARK เผย 4 แบงก์เจ้าหนี้ ร่วมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ “เฟ้ลปส์ ดอด์จ” ศาลนัดไต่สวน 18 ธ.ค.นี้

Must read

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เปิดเผยว่า เจ้าหนี้ทางการเงิน 4 รายของบริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ 24/2566เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 PDITL ได้รับสำเนาคำสั่งของศาลล้มละลายกลางแจ้งว่ามีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 18 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ในฐานะเจ้าหนี้ของ PDITL เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการร่วมกันต่อศาลล้มละลายกลาง โดยเสนอให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ และตั้งบริษัท อีวายฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะช่วยให้ PDITL สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับ อีกทั้ง PDITL ยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นไป

ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ STARK กรณีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด ตามที่ ตลท.ได้ขึ้นเครื่องหมาย “NP” (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ STARK เนื่องจากไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่า STARK จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนนั้น

เนื่องจาก STARK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตลท.จึงขึ้นเครื่องหมาย “SP” (Suspension) หลักทรัพย์ของ STARK ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด

และหาก STARK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดภายใน 2 ปีนับจากวันขึ้นเครื่องหมาย SP หรือภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ตลท.จะประกาศให้ STARK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและอาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ STARK ต่อไป

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น , ก.ล.ต. สั่ง STARK เร่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หลังนำส่ง special audit

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article