THAI เผยพนง.ขอเข้าโครงการร่วมใจเสียสละเกือบ 5 พันคน รอบแรกมีผล 1 ธ.ค.63

Must read

บมจ.การบินไทย (THAI) ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการเข้าร่วมโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan – MSP) เป็นอย่างดี โดยมีพนักงานตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวน 4,977 คน

โดยเป็นการร่วมใจจากองค์กร (MSP A) จำนวน 1,918 คน โครงการลาระยะยาว (LW20) จำนวน 2,699 คน และเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ (LW20&MSP A) จำนวน 360 คน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ THAI เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนบริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังมีการจัดเที่ยวบินขนส่งสินค้า การจัดเที่ยวบินรับคนไทยจากต่างประเทศกลับบ้าน การหารายได้จากการขายอาหารของฝ่ายครัวการบิน และการขายของที่ระลึก Thai Shop แต่ไม่สามารถเทียบกับรายได้จากการขนส่งผู้โดยสาร

บริษัทฯ จึงดำเนินโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมใจเสียสละ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและยืดกระแสเงินสดออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของการบินไทยในการปรับตัวอย่างเข้มข้น

เพื่อรองรับแผนฟื้นฟูในอนาคต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2563 แบ่งเป็นโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP A) เป็นการลาออกจากบริษัทฯ หากได้รับการอนุมัติฯ จะมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

และโครงการลาระยะยาว (Leave with 20% pay หรือ LW20) ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564 จากนั้นจึงมีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP B) ซึ่งจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนมีนาคม 2564 และหากได้รับการอนุมัติฯ จะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

บริษัทฯ ได้สื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงาน ซึ่งถือว่าพนักงานเป็นผู้เสียสละ ทั้งผู้ที่เสียสละเข้าร่วมโครงการ และผู้ที่เสียสละอยู่กับการบินไทยต่อไป เพื่อนำพาให้การบินไทยได้ก้าวไปข้างหน้า ทั้งนี้ การบินไทยมีความมุ่งมั่นในการเป็นสายการบินที่ให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย และเป็นความภาคภูมิใจของชาติต่อไป

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article