ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2563 พลิกเป็นกำไร

Must read

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับไตรมาสที่ 3/2563 รวมทั้งสิ้น 918 ล้านบาท ลดลง 23% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ที่เกิดจากการยุติการให้บริการดาวเทียมไทยคม 5

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2563 จำนวน 77 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3/2562 จำนวน 113 ล้านบาท เป็นผลจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของดาวเทียม จากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 รวมทั้งการด้อยค่าของดาวเทียมดวงอื่นๆในปี 2562 ประกอบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2563 ในไตรมาสนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 5% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของธุรกิจการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไป โดยในส่วนของผลกำไรสุทธิเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 498 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลง สาเหตุหลักเนื่องมาจากมีการรับรู้รายการพิเศษจากเงินชดเชยในไตรมาสที่ 2/2563

อัตราการใช้บริการของลูกค้าของดาวเทียมแบบทั่วไป คือ ดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 ณ สิ้น
ไตรมาส 3/2563 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับ 65% เพิ่มขึ้นจาก 63% ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2563 เนื่องมาจากการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าต่างประเทศ และสำหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับคงที่ 19% เมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 2/2563

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) และ บริษัท ทีพลัสดิจิทัล จำกัด (ทีพลัส) ในประเทศลาว รายงานจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.59 ล้านราย ซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศลาว คิดเป็นประมาณ 62.4% ของตลาดรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 60.9%

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article