บลจ.ทิสโก้ชวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงทุนต่อเนื่อง ใน RMF for PVD

Must read

บลจ.ทิสโก้ชวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ออกจากงาน ย้ายงาน นายจ้างเลิกกิจการหรือเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกที่เกษียณอายุ โอนย้ายเงินจาก PVD มากองทุน RMF for PVD เพื่อการลงทุนที่ต่อเนื่อง

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า เพื่อให้การลงทุนที่มีเป้าหมายเพื่อการเกษียณมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี และลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง บลจ.ทิสโก้แนะนำให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ที่ออกจากงาน ย้ายงาน นายจ้างเลิกกิจการหรือเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกกองทุน PVD ที่เกษียณอายุ โอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)

ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่มี นโยบายการลงทุน และความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณ

สำหรับ บลจ.ทิสโก้มีกองทุน RMF for PVD หลากหลายนโยบายการลงทุนให้เลือก ได้แก่

1.กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TFIRMF-P) กองทุนรวมตราสารหนี้ ความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) เน้นลงทุนใน พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง ที่ออกโดยรัฐบาลไทย และหุ้นกู้ ที่ออกโดยเอกชนในไทย

2. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TINRMF-P) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ อาทิ ตราสารหนี้ไทย หุ้นไทย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี เป็นต้น

3. กองทุนเปิด ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TFPRMF-P) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทย หรือ/และ ตราสารหนี้ไทย เป็นกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วน

4. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TEGRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทย โดยกระจายการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก

5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TMSRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ใน SET และ/หรือ mai ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก และ

6. กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TTECHRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Technology ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม สมาชิกกองทุน PVD ที่โอนย้ายมายังกองทุน RMF for PVD นอกจากจะลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายการเกษียณ และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่องจากกองทุน PVD ได้อีกด้วย

โดยสมาชิกกองทุน PVD จะได้รับยกเว้นภาษีเมื่อมีอายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุน PVD และ RMF for PVD ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากสมาชิกมีอายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุน PVD มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันโอนย้ายจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมจากการโอนไปยังกองทุน RMF for PVD

พิเศษสำหรับลูกค้าที่โอนย้ายเงินจากกองทุน PVD มายังกองทุน RMF for PVD และโอนย้ายกองทุน RMF for PVD จาก บลจ.อื่น มายังบลจ. ทิสโก้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)

ทั้งนี้ กองทุนเปิด TINRMF-P และ TTECHRMF-P อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของ RMF for PVD กรณีการลงทุนที่ผิดเงื่อนไข ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีเทียบเท่ากับการนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนกำหนดเวลา

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article