TPIPL ประกาศลดการปลอยก๊าซเรื่อนกระจกกว่า 5 ล้านตันต่อปี ใช้ขยะมูลฝอยทดแทนถ่านหิน

Must read

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL มุ่งเน้นบริหารงานภายใต้นโยบาย และวิสัยทัศน์ เป็นผู้ผลิตซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ตระหนักถึงปัญหา การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจน

ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ซึ่งภาครัฐได้ประกาศให้คำมั่นต่อนานาชาติว่าประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเฟสแรกให้ได้อย่างน้อย 7% ภายในปี 2563 และลดให้ได้ 20-25% ภายในปี 2573

TPIPL ได้นำเอาเทคโนโลยีชั้นสูง เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยปัจจุบันใช้ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Municipal Solid Waste) เพื่อทดแทนถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  

ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถนำขยะมูลฝอยจากพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ถึง 2 ล้านตันต่อปี ช่วยแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่กองล้นเต็มพื้นที่ซึ่ง กระทบต่อสุขภาพของประชาชน และยังสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 5 ล้านตันต่อปี ได้ตามแผนของบริษัท ซึ่งตอบรับต่อนโยบาย New Normal ของประเทศไทยที่ต้องการนำขยะมูลฝอยจากชุมชนที่เป็นของเสียมาแปรรูปให้หมุนเวียนกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Circular Economy)

การดำเนินธุรกิจของ TPIPL โดยการมุ่งมั่นลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลองค์กร ESG (Environmental Social and Governance) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

พร้อมธรรมาภิบาลกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างชัดเจนนับเป็นการร่วมสร้างความยั่งยืนในอนาคตให้กับประเทศไทยต่อไป

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article