TRUBB ยกเลิกซื้อ Phoenix ผู้ผลิตถุงมือยาง หลังข้อมูลไม่พอตัดสินใจ

Must read

บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด (Phoenix) หลังได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะกิจการด้านบัญชีและกฎหมายของบริษัท ฟีนิกส์เบอร์โปรดักส์ จำกัด โดยมีความเห็นว่าข้อมูลที่สำคัญยังไม่เพียงพอในการตัดสินใจเข้าทำรายการ เช่น รายการลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติไม่ทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท ฟีนิกส์ ฯ ในครั้งนี้ และยกเลิกวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 ธ.ค.63

ทั้งนี้ การยกเลิกการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่กระทบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากแผนการดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีความเหมาะสมด้วย เช่น สถานะบริษัทที่เข้าลงทุน ปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจ เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการจะใช้ในการลงทุน เป็นต้น

อนึ่ง เมื่อ 12 พ.ย.63 คณะกรรมการบริษัทได้มติเห็นชอบซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟีนิกส์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตถุงมือยางที่เช่าโรงงานและเครื่องจักรของบริษัท จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ในราคา 150 ล้านบาท

เครดิต : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article